RODO

Polityka Prywatności

Podstawą prawną opracowania Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych jest:

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
b) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
c) wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych;

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego, (dalej „Użytkowników”), działającego pod adresem: www.powsinogi.com (dalej „Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Administratorem danych osobowych jest Turystyka Dziecięca Powsinogi Artur Piasecki z siedzibą w Bytomiu ul. Korfantego 1/9, tel.601 444 092, NIP 626 107 46 67 (dalej jako „Usługodawca”).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

3. Jeżeli jesteś Użytkownikiem Serwisu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę:
a) w celach niezbędnych do wykonania umów zawieranych pomiędzy Tobą a Usługodawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – tj. umów o świadczenie usług drogą elektroniczną lub dokonaniem rezerwacji udziału w imprezie turystycznej lub umów zawieranych w związku ze złożeniem zamówienia, w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem danej umowy lub w celu jej wykonania (już po jej zawarciu);
b) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 12 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219), ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361), w tym w zakresie rozpatrywania reklamacji usługi turystycznej z tytułu niezgodności usług turystycznych z umową o świadczenie usług turystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności: a) prowadzenia marketingu produktów i usług Usługodawcy w trakcie trwania umowy, (b) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) w celach prowadzenia marketingu produktów i usług Usługodawcy w trakcie trwania zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, bądź też po jej zakończeniu – w przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Jeżeli jesteś uczestnikiem imprezy turystycznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę:
a) w celach niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) oraz w zakresie dokonania procedur meldunkowych uczestnika w miejscu pobytu na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności: (a) prawidłowej realizacji usługi turystycznej; (b) zapewnienia opieki nad uczestnikiem w tracie trwania imprezy turystycznej; (c) zapewnienia kontaktu z uczestnikiem w tracie trwania imprezy turystycznej, (d) weryfikacji tożsamości osób uprawnionych do wzięcia udziału w imprezie turystycznej oraz (e) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy o świadczenie usług turystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia jakiejkolwiek umowy z Usługodawcą, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu niezbędnym do: (a) podjęcia działań przed zawarciem z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), (b) w celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz (c) w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

6. Jeżeli jesteś osobą fizyczną reprezentującą kontrahenta Usługodawcy, wyznaczoną do kontaktu z Usługodawcą, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się z Usługodawcą, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a także: (A) w celu realizacji umowy pomiędzy Usługodawcą a reprezentowanym podmiotem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub (B) w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Osoba kontaktowa w sprawie ochrony danych osobowych

7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Usługodawcą w formie elektronicznej pod adresem: biuro@powsinogi.com lub w formie pisemnej pod adresem: Turystyka Dziecięca Powsinogi Artur Piasecki 41-902 Bytom ul. Korfantego 1/9

Uprawnienia przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

8. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:
a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę przysługuje ponadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celach niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przysługuje ponadto prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy w ramach Serwisu.

11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez wysłanie formularza znajdującego się tutaj, wypełnieniu go i wysłaniu droga pocztową na adres Turystyka Dziecięca Powsinogi 41-902 Bytom, ul. Korfantego 1/9

Sposób realizacji praw osób, których dotyczą dane osobowe

12. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o: (A) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą; (B) sprostowanie danych osobowych; (C) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych; (D) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody); (E) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy).

13. Powyższe wnioski będą realizowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia (wymienione w punkcie 1.12. powyżej) nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe albo będą realizowane za uiszczeniem opłaty mającej na celu pokrycie kosztów administracyjnych realizacji danego wniosku.

14. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres: Turystyka dziecięca Powsinogi Artur Piasecki 41-902 Bytom, ul. Korfantego 1/9 lub w formie wiadomości elektronicznej na adres biuro@powsinogi.com . W razie braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

15. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.

17. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Usługodawcę, a w razie jego braku z działającym w ramach organizacji Usługodawcy koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.

18. Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Usługodawcy dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.

19. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

  • cel przetwarzania,
  • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  • prawo do żądania od firmy sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

20. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

21. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Inspektora Ochrony Danych (IOD) Usługodawcy lub jej koordynatora ds. ochrony danych osobowych (w razie braku powołania przez Usługodawcę IOD) na adres: Turystyka Dziecięca Powsinogi Artur Piasecki 41-902 Bytom, ul Korfantego 1/9. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez IOD/koordynatora ds. ochrony danych osobowych Usługodawcy.

Odbiorcy danych osobowych

22. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Usługodawcą w zakresie świadczonych na rzecz Usługodawcy usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Usługodawcy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi księgowe, dostawcy usług IT, zakłady ubezpieczeń, miejsca zakwaterowania, przewoźnicy oraz dostawcy innych usług dodatkowych związanych z organizacją imprezy turystycznej.

Czas przechowywania danych

23. Dane osobowe będą przechowywane przez Usługodawcę:
a) w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wykonania umów zawartych z Użytkownikiem przez okres trwania tych umów, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
b) w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy – przez okres wskazany w przepisach prawa;
c) w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę – przez okres niezbędny do realizacji tych celów;
d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych – do czasu wycofania tej zgody.

Przekazywanie danych poza terytorium EOG

24. Usługodawca nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Pozostałe postanowienia

25. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 1.14. powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

26. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 1.14. powyżej.

27. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

28. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.27. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Pliki cookies

29. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
30. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
31. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
32. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Hosting

33. Usługodawca, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności APREMO Zbigniew Szymczyk z siedzibą w Olkuszu ul. Jurajska 6 w celu prawidłowego wykonania przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem.
34. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 01.03.2024.

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA – FACEBOOK
 
1. Administratorem danych osobowych jest Turystyka Dziecięca Powsinogi Artur Piasecki z siedzibą w  Bytomiu ul. Korfantego 1/9, tel.601 444 092 
 
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 
a) na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na fanpagu placówki prowadzonym na portalu społecznościowym Fecebook Inc.,  
b) na podstawie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook Inc. i za jego pośrednictwem promowania działalności placówki (subskrypcja ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”) oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, czaty, wiadomości) w zakresie danych identyfikacyjnych konto oraz opublikowanych na profilu; 
 
3. Odbiorcy danych osobowych jest właściciel portalu Facebook - właściciel portalu Meta Platforms Ireland Limited na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Ponadto odbiorcami stają się inni użytkownicy aplikacji, którzy korzystają oraz przeglądają treści fanpagu placówki.
 
4. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora: 
a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, 
b) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
c) niezależnie od wskazanych okresów przetwarzania danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook;
 
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 
6. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 
7. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych 
w ramach działalności serwisu Facebook.  Serwis Facebook może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych 
w ramach serwisu Facebook.  Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego - więcej informacji pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest niezbędne w przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu. 
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA – WYCHOWAWCY, KIEROWNICY
 
Administratorem danych osobowych jest Turystyka Dziecięca Powsinogi Artur Piasecki z siedzibą w  Bytomiu ul. Korfantego 1/9, tel.601 444 092 
 
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 
a) w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b  RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - ustawa Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej,
b) na podstawie przepisów prawa art.6 ust.1 lit. c RODO w celu weryfikacji niekaralności oraz niekaralności na tle seksualnym zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich,
c) na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, gdy dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;
 
2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny 
w firmie;
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego. 
 
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 
5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa i niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 
 

 

Klauzula informacyjna -  przetwarzaniu danych z formularza rekrutacyjnego
 
Administratorem danych osobowych jest Turystyka Dziecięca Powsinogi Artur Piasecki z siedzibą w  Bytomiu ul. Korfantego 1/9, tel.601 444 092 
 
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu email, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
e) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 
2. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone wyłącznie:
a) Przedsiębiorstwom IT zajmującym się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem strony internetowej Administratora, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania przez te podmioty obowiązków wynikających z umów zawartych z Administratorem.
b) Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (ochrona przed roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym).
 
4. Po upływie okresów, o których mowa w pkt 3 dane zostaną usunięte.
 
5. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Państwa wyraźnej zgody.
 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 
7. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa i niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 
 
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z informacją o przetwarzaniu danych zamieszczoną tutaj, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach przysługujących mi w związku z ich przetwarzaniem.*
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych przez Organizatora Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek (dalej jako SUN SPORT) w celu udziału mojej kandydatury również w dalszych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez SUN SPORT w okresie 2 lat od przesłania przeze mnie niniejszego formularza.*
Przetwarzanie przez nas tych informacji odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h-i Rozporządzenia 2016/679 (RODO) przy zachowaniu przez nas najwyższych standardów poufności opierających się na zasadach celowości oraz minimalizacji gromadzonych danych.
Pamiętaj, powyższe zgody mogą być przez Ciebie wycofane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA - przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji e-mail
 
 Administratorem danych osobowych jest Turystyka Dziecięca Powsinogi Artur Piasecki z siedzibą w  Bytomiu ul. Korfantego 1/9, tel.601 444 092 
 
1. Dane osobowe przekazane w treści przesłanej wiadomości e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez działanie (wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
2. Odbiorcami danych kontrahentów lub pracowników kontrahentów i innych osób uprawnionych do reprezentowania kontrahentów, w postaci służbowych adresów e-mail oraz innych danych identyfikacyjnych będą wybrani kontrahenci Powsinogi Turystyka Dziecięca w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji zawartych z nimi umów.
3. Przekazane przez Państwa dane nie zostaną powierzone ani udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
4. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny żadne decyzje, dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w prowadzonych przez Nas zbiorach przez okres prowadzenia korespondencji, po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przechowywane przez Nas wyłącznie w celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
6. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania wyraźnej zgody.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
8. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa i niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 
 

 
Klauzula informacyjna -  przetwarzaniu danych z formularza kontaktowego
 
 
1. Administratorem danych osobowych jest TURYSTYKA DZIECIĘCA POWSINOGI Artur Piasecki z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Korfantego 1/9 tel. 32 282 58 12, e-mail biuro@powsinogi.com 
2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu udzielenia wszelkich informacji, zawartej w zapytaniu na podstawie zgody, którą wyrażacie Państwo poprzez jednoznaczne działanie (kliknięcie ,,Wyślij’’ z zamiarem uzyskania odpowiedzi na wskazany numer telefonu), zgodnie z art. 6 ut. 1 lit. a RODO
4. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone wyłącznie:
a) Przedsiębiorstwom IT zajmującym się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem strony internetowej Administratora, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania przez te podmioty obowiązków wynikających z umów zawartych z Administratorem.
b) Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (ochrona przed roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym).
9. Po upływie okresów, o których mowa w pkt 4 dane zostaną usunięte.
10. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Państwa wyraźnej zgody.
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
12. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
13. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa i niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 
 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA -  WYCHOWAWCY, KIEROWNICY
 
Administratorem danych osobowych jest Turystyka Dziecięca Powsinogi Artur Piasecki z siedzibą w  Bytomiu ul. Korfantego 1/9, tel.601 444 092 
 
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zlecenie pracę,  
a) w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości w celu w szczególności: rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień i kwalifikacji, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.
2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, Kuratorium Oświaty, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora;
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w firmie i przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego po którym nastąpił okres świadczenia zlecenia. 
 
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679); 
 
5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
danych osobowych nią objętych;
 
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 
8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brak możliwości realizacji stosunku pracy.