STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
 
OBOWIĄZUJĄCE W POWSINOGI TURYSTYKA DZIECIĘCA Artur Piasecki
 
 
Bytom 15 lutego 2024 r.
 
 
 
Wprowadzenie
 
Akty prawne na podstawie, których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich w Turystyka Dziecięca Powsinogi Artur Piasecki, z siedzibą przy ul. Korfantego 1/9, 41-902 Bytom
 
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991.120.526 ze zm.);
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.);
Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.);
Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".
Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.)
Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1606).
 
Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem pełnią funkcję dokumentu, który porządkuje procedury ochrony dzieci oraz przedstawia, w jaki sposób instytucja szkoły będzie je wdrażać, realizować, monitorować i ewaluować.
Rozdział I
Objaśnienie terminów używanych w dokumencie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem
 
§ 1
Ilekroć w niniejszych Standardach Ochrony Małoletnich jest mowa bez bliższego określenia o:
 
1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Artura Piaseckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Turystyka Dziecięca Powsinogi Artur Piasecki, z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wojciecha Korfantego 1/9;
2. Pracowniku - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy wolontariackiej u Organizatora Powsinogi Turystyka Dziecięca Artur Piasecki, 
3. Uczestniku – należy przez to rozumieć każdą osobę biorącą udział w imprezie organizowanej przez Organizatora;
4. Małoletnim jest każdy, kto nie ukończył 18 roku życia.
5. Opiekunie  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  uprawnioną  do  reprezentacji i stanowieniu o Uczestniku (małoletnim), w szczególności jego przedstawiciela ustawowego;
6. Przedstawicielu ustawowym – należy przez to rozumieć rodzica bądź opiekuna posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego (osobę reprezentującą dziecko, ustanowioną przez sąd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska, jest ograniczona lub gdy rodzice nie żyją);
7. Przez krzywdzenie małoletniego należy rozumieć: popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, przez jakąkolwiek osobę, (w tym pracownika Organizatora, ale i jego prawnych opiekunów oraz rówieśników) lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
9. Krzywdzeniem jest:
a) przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne a jest to przemoc, która powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu,
b) przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie małoletniego, nieustanna krytyka, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie małoletniemu wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać,
c) przemoc seksualna – to angażowanie małoletniego w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie małoletniego, współżycie z małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm),
d) przemoc ekonomiczna – to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka, m.in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna z form zaniedbania,
e) zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego,
f) cyberprzemoc - przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera,
g) dane osobowe Uczestnika (małoletniego) – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację uczestnika imprezy na Ośrodku, osobach odpowiedzialnych za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczonych przez Organizatora Pracowników sprawujących nadzór nad realizacją Standardów, w szczególności Kierownika.
 
 
Rozdział 2
Zasady zapewniające bezpieczne relacje między Uczestnikiem (małoletnim) a Pracownikami Organizatora
 
§2
 
1. Turystyka Dziecięca Powsinogi Artur Piasecki zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z Dziećmi. Aby sprawdzić powyższe, Organizator podczas rekrutacji żąda następujących informacji:
Wykształcenie,
Kwalifikacje zawodowe,
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia kandydata.
2. Organizator może prosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji od poprzedniego pracodawcy lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie takich danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę.
3. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników:
a) Organizator, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wypoczynkiem, edukacją lub z opieką nad nimi, zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr;
b) Organizator  uzyskuje  informacje  z  Rejestru  z  dostępem  ograniczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. 
c) informacje zwrotne otrzymane z systemu teleinformatycznego Organizator drukuje i składa do akt osobowych, związanych z nawiązaniem stosunku pracy. 
d) Jednym z wymogów zatrudnienia wychowawcy jest przedstawienie przez kandydata zaświadczenia o niekaralności uzyskiwanego z Krajowego Rejestru Karnego. Wychowawca nie może być bowiem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne:
przestępstwo,
przestępstwo skarbowe (art. 10 ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela).
e) Nie ma konieczności pobierania od Kandydata na wychowawcę informacji z Krajowego Rejestru Karnego jedynie wówczas, gdy kandydat na wychowawcę jest czynnym nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą. W takim przypadku pracownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekaralności oraz toczących się postępowania przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.
 
§3
1. Zasady bezpiecznych relacji Pracowników Organizatora z Uczestnikami (małoletnimi):
a) podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez Pracowników jest działanie dla dobra Uczestnika (małoletniego) i w jego interesie. Pracownik traktuje Uczestnika (małoletniego) z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec niego przemocy w jakiejkolwiek formie;
b) zasady bezpiecznych relacji Pracowników z Uczestnikami (małoletnimi) obowiązują
wszystkich Pracowników;
c) znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone w umowach zawieranych z Pracownikiem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.
2. Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z Uczestnikami (małoletnimi) i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec niego są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe.
3. Pracownik w kontakcie z Uczestnikiem (małoletnim):
a) zachowuje cierpliwość i odnosi się do niego z szacunkiem;
b) uważnie wysłuchuje i stara się udzielać odpowiedzi dostosowanej do sytuacji i jego wieku;
c) nie zawstydza go, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;
d) nie krzyczy, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie), lub rodzaj prowadzonych zajęć – miltaria, survival, apele itp.);
e) nie ujawnia wrażliwych informacji o nim osobom do tego nieuprawnionym. Dotyczy
to również ujawniania jego wizerunku,
4. Decyzje dotyczące Uczestnika (małoletniego) powinny zawsze uwzględniać jego oczekiwania, ale również brać pod uwagę bezpieczeństwo pozostałych Uczestników (małoletnich).
5. Uczestnik (małoletni) ma prawo do prywatności. Odstąpienie od zasad poufności każdorazowo musi być uzasadnione, a Uczestnik (małoletni) o takim fakcie powinien być jak najszybciej poinformowany.
6. W przypadku konieczności rozmowy z Uczestnikiem (małoletnim) na osobności, Pracownik powinien zadbać szczególnie o jego komfort psychiczny. Jeśli sytuacja tego wymaga, rozmowę można przeprowadzić w obecności innego Pracownika.
7. Pracownikowi nie wolno w obecności Uczestników (małoletnich) niestosownie żartować, używać wulgaryzmów, wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym.
8. Pracownikowi nie wolno wykorzystywać przewagi fizycznej ani stosować gróźb.
9. Pracownik zobowiązany jest do równego traktowania Uczestników (małoletnich), niezależnie od ich płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy też niepełnosprawności.
10. Pracownik zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów Uczestników (małoletnich).
11. Pracownik nie może utrwalać wizerunków Uczestników (małoletnich) w celach prywatnych, również zawodowych, jeżeli opiekun Uczestnika (małoletniego) nie wyraził na to zgody.
12. Pracownikowi zabrania się przyjmowania prezentów zarówno od Uczestników (małoletnich) oraz ich Opiekunów.
§4
1. Pracownikowi bezwzględnie zabrania się (pod groźbą kary, w tym zgłoszenia do
odpowiednich organów i utraty pracy):
a) nawiązywać relacji seksualnych z Uczestnikiem (małoletnim);
b) składać Uczestnikowi (małoletniemu) propozycji o charakterze seksualnym i
pornograficznym, w tym również udostępniania takich treści;
c) proponować alkohol, napoje energetyczne, wyroby tytoniowe lub inne używki (narkotyki, dopalacze itp.).
§5
1. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia Uczestnikowi (małoletniemu), że w sytuacji, kiedy poczuje się niekomfortowo otrzyma stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.
2. Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z pozyskanymi przez Organizatora informacjami na temat choroby lub trudności Dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu – w przypadku pobytu Dziecka ze zdiagnozowaną chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością 
3. Kierownicy zobowiązani są do przedstawienia Uczestnikom (małoletnim) Standardów Ochrony Małoletnich w wersji skróconej i zapewnienia ich, że otrzymają pomoc z wykorzystaniem odpowiednich schematów interwencji.
4. W przypadku, w którym Pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie ze schematami interwencji, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania Organizatora.
§6
1. Każde, przemocowe zachowanie wobec Uczestnika (małoletniego) jest niedozwolone.
2. Nie można Uczestnika (małoletniego) popychać, bić, szturchać, itp.
3. Pracownikowi nie wolno dotykać Uczestnika (małoletniego)w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany. Jeśli w odczuciu Pracownika, Uczestnik (małoletni) potrzebuje np. przytulenia, powinien posiadać każdorazowo uzasadnienie zaistniałej sytuacji oraz swojego zachowania względem niego.
4. Kontakt fizyczny z Uczestnikiem (małoletnim) nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
5. Pracownik nie powinien angażować się w zabawy typu: łaskotanie, brutalne zabawy fizyczne, itp.
6. Pracownik, który ma świadomość, iż Uczestnik (małoletni) doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z nim, wykazując zrozumienie i wyczucie.
7. Niedopuszczalne jest spanie Pracownika w jednym łóżku lub pokoju z Uczestnikiem (małoletnim) a wchodzenie do jego pokoju powinno być zawsze uzasadnione i odbywać się w miarę możliwości w obecności innego Pracownika.
8. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny Pracownika z Uczestnikiem (małoletnim). Do sytuacji takich zaliczyć można:
a. pomoc Uczestnikowi (małoletniemu) w wykonaniu określonych ćwiczeń fizycznych, wymagających wsparcia osoby drugiej - dorosłej; 
b. pomoc Uczestnikowi (małoletniemu) o specjalnych potrzebach edukacyjnych w czynnościach higienicznych, jeśli wiek lub typ niepełnosprawności tego wymaga;
c. pomoc Uczestnikowi (małoletniemu) o specjalnych potrzebach edukacyjnych w spożywaniu posiłków
b) pomoc Uczestnikowi (małoletniemu) o specjalnych potrzebach edukacyjnych w poruszaniu się po Ośrodku;
§7
1. Kontakt Pracownika poza Ośrodkiem z Uczestnikiem (małoletnim) jest co do zasady zabroniony, z wyłączeniem zajęć prowadzonych przez Organizatora poza nim.
2. W przypadku, gdy Pracownika łączą z Uczestnikiem (małoletnim) lub jego Opiekunem relacje rodzinne lub towarzyskie, zobowiązany on jest do zachowania pełnej poufności, w szczególności do utrzymania w tajemnicy spraw dotyczących innego Uczestnika (małoletniego), Opiekunów i Pracowników.
 
Rozdział 3
Zasady zapewniające bezpieczne relacje między Uczestnikami (małoletnimi)
 
§8
 
1. Wszystkie działania podejmowane przez Organizatora zmierzają do budowania między
Uczestnikami (małoletnimi) prawidłowych relacji interpersonalnych.
2. Uczestnik (małoletni) w kontaktach z rówieśnikami:
a) zachowuje cierpliwość i odnosi się do nich z szacunkiem,
b) uważnie wysłuchuje rówieśników,
c) nie zawstydza ich, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża,
d) nie krzyczy, nie używa wulgarnych i obraźliwych słów,
e) nie stosuje przemocy fizycznej (nie popycha, nie kopie, nie bije rówieśników),
f) nie ujawnia drażliwych informacji o rówieśnikach, jeśli takie posiada, osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy to również ujawniania ich wizerunku.
3. W sytuacji konfliktu z rówieśnikami, Uczestnik (małoletni) nie rozwiązuje go sam. Zwraca się z prośbą do wychowawcy lub innego Pracownika o pomoc w rozwiązaniu konfliktu.
 
Rozdział 4
Rozpoznanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia Uczestnika
(małoletniego)
 
§9
 
1. Pracownicy Organizatora przed przystąpieniem do realizacji zawartych umów zostaną każdorazowo przeszkoleni na temat czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, Pracownicy stosują jedną
z podanych niżej ścieżek interwencji.
3. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka przez Pracownika, informuje on o tym fakcie Kierownika.
4. Kartę interwencji każdorazowo – w razie zaistnienia zdarzeń wskazanych w § 11, 12,13
– zakładają odpowiednio: Kierownik.
 
 
§10
Rozpoznawanie przemocy wobec Dziecka z niepełnosprawnością oraz chorobą przewlekłą
 
1. Zwracając uwagę na symptomy występujące u Dziecka z chorobą przewlekłą, należy skupić się na trudnościach, jakie niesie ze sobą choroba, z którą zmaga się Dziecko. Należy zaznaczyć, że Dziecko to odczuwa zmiany w samopoczuciu oraz boryka się zarówno z własnym odbiorem sytuacji, jak i reakcją innych osób. 
2. Rozpoznanie przemocy stosowanej wobec Dziecka przewlekle z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą jest zadaniem skomplikowanym, i to z wielu powodów.
a) Świadkowie – W wielu sytuacjach ze względów środowiskowych świadkowie mogą mieć kłopot z dostępem do Dziecka, a rodzice i opiekunowie, jeśli nawet stosują przemoc wobec niego, nadal pozostają najważniejszymi i często jedynymi opiekunami;
b) Ślady - Rozpoznanie śladów bywa skomplikowane na skutek trudności w ustaleniu ich pochodzenia;
c) Niektóre zaburzenia psychiczne i choroby somatyczne mogą dawać podobne objawy, dlatego też mogą stanowić trudność w rozpoznaniu symptomów doświadczania przemocy przez Dziecko z niepełnosprawnością lub chorobą. Ważna jest analiza, z czego wynikają niepokojące zachowania.
d) Problemy w komunikacji - Dzieci niepełnosprawne lub chore przewlekle czasami posiadają specyficzne ograniczenia w komunikacji z drugim człowiekiem, w praktyce powodujące utrudnienie lub uniemożliwienie zrozumienia ich wypowiedzi czy myśli. W takich sytuacjach należy używać dostosowanych do stopnia niepełnosprawności Dziecka metod porozumiewania się.
3. Ujawnienie przemocy przez Dziecko jest bardzo trudnym emocjonalnie sposobem wyjścia z relacji ze sprawcą przemocy, wymaga bowiem odwagi i determinacji. W takiej sytuacji zupełnie normalną reakcją emocjonalną Dziecka jest strach lub lęk przed ujawnieniem doświadczenia. Dziecko pozostaje zazwyczaj w silnej zależności od rodziców, co szczególnie dotyczy Dzieci z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą. 
4. Aby zdecydować się na ujawnienie przemocy, Dziecko musi pokonać poczucie lojalności wobec rodzica krzywdzącego. Musi także zmierzyć się z ryzykiem i niebezpieczeństwem, że ujawnienie nie tylko nie przyniesie poprawy sytuacji w rodzinie, a wręcz ją pogorszy, powodując na przykład wściekłość sprawcy i eskalację zachowań przemocowych wobec Dziecka.
5. WAŻNE!
Dziecko, mówiąc o przemocy, nie podaje wszystkich informacji o swoich przeżyciach;
Dziecku towarzyszy lęk o los rodzica, opiekuna i swój własny;
Okoliczności ujawnienia są związane z odseparowaniem Dziecka od osoby krzywdzącej – odległość równa się poczuciu bezpieczeństwa, bliskość oznacza lęk;
Zniekształcenia w sposobie myślenia Dziecka – poczucie winy i odpowiedzialności za doznawaną przemoc.
 
§11
Schematy interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia Uczestnika
(małoletniego) przez Pracownika
 
Jeśli Pracownik podejrzewa, że Uczestnik (małoletni):
1. doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i
zagrożone jest jego życie ze strony Pracownika należy:
a) zadbać o bezpieczeństwo Uczestnika (małoletniego) i odseparować go od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
b) zawiadomić Organizatora oraz Kierownika, którzy podejmują decyzję o powiadomieniu Opiekunów Uczestnika (małoletniego) oraz policji pod nr 112 lub 997
Należy pamiętać, że: przemoc z uszczerbkiem na zdrowiu oznacza spowodowanie choroby lub uszkodzenia ciała (np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie), a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itd.
2. doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie, szturchanie) lub przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie), to należy:
a) zadbać o jego bezpieczeństwo i odseparować od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
b) zawiadomić Kierownika oraz Opiekunów Uczestnika (małoletniego)
c) zakończyć współpracę/rozwiązać umowę z osobą krzywdzącą Uczestnika
(małoletniego),
3. jest pokrzywdzony innymi typami przestępstw, to należy:
a) zadbać o bezpieczeństwo Uczestnika (małoletniego) i odseparować go od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
b) zawiadomić Organizatora oraz Kierownika, którzy podejmują decyzję o powiadomieniu Opiekunów Uczestnika (małoletniego), policji pod nr 112 lub 997
4. jest pokrzywdzony innymi typami przestępstw, to należy:
a) zadbać o bezpieczeństwo Uczestnika (małoletniego) i odseparować go od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
b) zawiadomić  Kierownika, który  zakłada  kartę interwencji - załącznik nr 3) oraz Opiekunów Uczestnika (małoletniego),
c) przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, a w przypadku braku poprawy zakończyć współpracę z Pracownikiem.
 
§12
Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia Uczestnika (małoletniego) przez inną osobę małoletnią
 
Jeśli Pracownik podejrzewa, że Uczestnik (małoletni):
1. doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie ze strony rówieśnika, to należy:
a) zadbać o bezpieczeństwo Uczestnika (małoletniego) i odseparować go od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
b) zawiadomić Organizatora oraz Kierownika oraz Opiekunów Uczestnika (małoletniego), którzy podejmują decyzję o powiadomieniu sądu rodzinnego lub policji o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zakładają kartę interwencji (załącznik nr 3),
c) przeprowadzić  rozmowę z Opiekunami Uczestników (małoletnich) uwikłanych w przemoc
2. doświadcza ze strony innego Uczestnika (małoletniego) jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze), to należy:
a) zadbać o bezpieczeństwo Uczestnika (małoletniego) i odseparować go od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
b) zawiadomić Kierownika oraz Opiekunów Uczestnika (małoletniego)
c) przeprowadzić rozmowę z Opiekunem Uczestnika (małoletniego) krzywdzącego i
krzywdzonego.
 
§ 13.
Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia Uczestnika
(małoletniego) przez jego Opiekuna
 
Jeśli Pracownik podejrzewa, że Uczestnik (małoletni):
1. doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie ze strony jego Opiekuna, to należy zawiadomić Organizatora oraz Kierownika którzy podejmują decyzję o powiadomieniu sądu rodzinnego lub policji o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zakładają kartę interwencji (załącznik nr 3).
2. doświadcza krzywdzenia w formie cyberprzemocy, to należy zawiadomić Kierownika, który powiadamia o tym Opiekuna Uczestnika (małoletni), który poinformuje o  zgłoszeniu incydentu odpowiednim organom ścigania lub platformie internetowej.
 
Rozdział 5
Zasady ochrony danych osobowych małoletniego
§14
Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Pracownik ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem,
2. dane  osobowe  Uczestnika  (małoletniego)  są  udostępniane  wyłącznie  osobom
podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów,
3. Kierownik jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika (małoletniego) i udostępnienia tych danych w ramach procesów interwencyjnych.
4. Kierownik, Pracownik Organizatora może wykorzystać informacje o małoletnim w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, wyłącznie z zachowaniem anonimowości uczestnika oraz w sposób uniemożliwiający jego identyfikację.
 
§15
1. Organizator, Kierownik ani żaden Pracownik nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o Uczestniku (małoletnim) ani o jego Opiekunach.
2.   Pracownik nie kontaktuje przedstawicieli mediów z małoletnim, nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie małoletniego lub jego Opiekunów.
3. Powyższy zakaz dotyczy także sytuacji, gdy Pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
4. Pracownik Organizatora, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie małoletniego lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.
 
 
Rozdział 6
Zasady ochrony wizerunku Uczestnika (małoletniego)
 
§16
 
1. Pracownicy uznając prawo Uczestnika (małoletniego) do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę jego wizerunku.
2. Pracownikowi nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku Uczestnika (małoletniego) (tj. filmowanie, fotografowanie) podczas pobytu na wypoczynku bez pisemnej zgody Organizatora.
 
Rozdział 7
Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet
 
§17
 
1. Organizator nie zapewnia Uczestnikom (małoletnim) dostępu do urządzeń
elektronicznych oraz Internetu.
2. Kierownik, Pracownicy nie przekazują do korzystania przez Uczestnika (małoletniego)
żadnych swoich urządzeń elektronicznych.
 
 
Rozdział 8
Zasady ustalania planu wsparcie dla małoletniego po ujawnieniu krzywdy
 
§18
 
1. Kierownik podejmuje niezbędne decyzje dotyczące Uczestnika (małoletniego) w zależności od krzywdy jakiej doświadczył. W szczególności, oprócz działań podjętych w ramach wcześniej opisanych schematów informuje o sytuacji Organizatora i innych Pracowników, którzy mają z Uczestnikiem (małoletnim) zajęcia – wymagając od nich zwrócenia szczególnej uwagi na Uczestnika (małoletniego).
2. Kierownik, przy codziennych odprawach, zasięga od osób wymienionych w poprzednim ustępie informacji o aktualnym stanie Uczestnika (małoletniego). W zależności od informacji może podejmować m.in. decyzje o przeniesieniu Uczestnika (małoletniego) do innej grupy lub konieczności dydaktycznej rozmowy z jego rówieśnikami.
 
Rozdział 9
Monitoring stosowania standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
 
§19
 
1. Osobami  odpowiedzialnymi za  realizację i  propagowanie Standardów jest przede
wszystkim Kierownik.
2. Osoby, o których mowa w punkcie 1, są odpowiedzialne za: monitorowanie realizacji Standardów, reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz proponowanie zmian w Standardach, zgodnych ze zgłoszeniami Pracowników.
3. Po zakończeniu każdego sezonu lub współpracy Kierownik, w przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia w Standardach zmian jak również biorąc pod uwagę zgłoszenia Pracowników, przekazuje je pisemnie (email) do Organizatora.
4. Organizator, wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza je Pracownikom oraz Uczestnikom (małoletnim) i ich Opiekunom w sposób przyjęty w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
 
Rozdział 10
Przepisy końcowe
 
§20
 
1. Standardy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
2. Ogłoszenie Standarów następuje poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora, udostępnienie tekstu Standardów w formie papierowej w biurze Organizatora a wersji skróconej, oraz na tablicy w Ośrodku.
3. Karty interwencji będą przechowywane przez okres 3 lat w biurze Organizatora.
4. Standardy będą aktualizowane, zgodnie z taką potrzebą nie rzadziej niż raz na dwa lata.
5. Pracownicy będą informowani o Standardach poprzez zapoznanie się z nimi na stronie internetowej Organizatora (www.powsinogi.com) przed zawarciem Umowy a jeżeli Umowa będzie zawierana osobiście – przy jej podpisaniu. Pracownicy biura Organizatora, zatrudnieni w dniu wejścia w życie Standardów zostaną poinformowani o nich osobiście.